P.U.H. WIEŻOWIEC Sp.j PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE E.J.M.T LEŚNIAK SP.J. x

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PUH „WIEŻOWIEC” Sp.J.  E.J.M.T.Leśniak  (zwana dalej Spółką)
  2. Pełnomocnikiem Spółki ds. ochrony danych jest: Marzena Leśniak tel. 74 8151 208, email: marzena.lesniak@wiezowiec.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy z podmiotem, którego Pani/Pana jest stroną- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych);- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Spółka zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań Spółki.
  2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić  możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.
  3. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych osobowych:

c) prawo do usunięcia danych osobowych:

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e) prawo do przenoszenia danych:

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

7. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: PUH WIEŻOWIEC Sp.J. E.J.M.T. Leśniak  Brodziszów 52a 57-200    Ząbkowice Śląskie

b) telefonicznie pod numerem telefonu:   74 8151 208

c) mailowo na adres: marzena.lesniak@wiezowiec.com.pl

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: PUH WIEŻOWIEC Sp.J. E.J.M.T. Leśniak  Brodziszów 52a 57-200    Ząbkowice Śląskie

b) mailowo na adres:  marzena.lesniak@wiezowiec.com.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 74 8151 208

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
  2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia, wykonania umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równieżw formie profilowania. Spółka może przetwarzać dane dotyczące sytuacji finansowej/zaciągniętych zobowiązań, w celu oceny Pani/Pana zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy i przygotowania adekwatnej ocenyw procesie zawierania umowy.

Copyright © 2021 Wieżowiec - Design by Design Solutions | Pliki cookies