Polityka prywatności

1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne
i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym sklepie stacjonarnym lub serwisach internetowych, a także w innych przypadkach kontaktu
z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza?

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. W jaki sposób skontaktować się z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA w sprawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel.691055423 e-mail: krzysztof.lesniak@wieowiec.com.pl

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis po sprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie sklep.wiezowiec.com.pl realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych
i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych,
 • zarządzanie aktywnością na stronie internetowej PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Kto poza PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom powiązanym PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres
i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

9. Informacja o profilowaniu Państwa danych.

W celach opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

10. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA danych,
  w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
  a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA danych osobowych.

11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).
W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu
i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisie PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów):

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania ze stron internetowych PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu;
 • dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;
 • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje Internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”, następnie ustawienia „Zawansowane”. W sekcji „Prywatność
i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Zaawansowane”.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji „Ciasteczka”.

Safari
W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”.
W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.